کارگاه آموزشی مهارت جرات مندی در نوجوانان، ویژه والدین مدرس: آقای خبات نینوا زمان: شنبه 28 فروردین ماه ساعت 21 ورود به وبینار

پایه پیش دبستانی

 خانم بهاره زندی

پایه پیش دبستانی

 خانم سارا ملک محمدی

پایه پیش دبستانی

 خانم سروه نثری

پایه پیش دبستانی

 خانم شیوا اصلانی

ابتدایی پسرانه پایه 1

 خانم نازک کار

ابتدایی پسرانه پایه 1

 خانم شکرنژاد

ابتدایی پسرانه پایه 2

 خانم اسرین حبیبی

ابتدایی پسرانه پایه 2

 خانم مستانه نوری

ابتدایی پسرانه پایه 3

 خانم مینا نوری

ابتدایی پسرانه پایه 3

 خانم سهیلا رشیدی

ابتدایی پسرانه پایه 4

 آقای جمال رحیمی

ابتدایی پسرانه پایه 4

 آقای عباس احمدی

ابتدایی پسرانه پایه 5

 آقای اسماعیل محمدی

ابتدایی پسرانه پایه 5

 آقای رضا ایوبیان

ابتدایی پسرانه پایه 6

 آقای کمال فکوریان

ابتدایی پسرانه پایه 6

 آقای امیر کیانا

ابتدایی دخترانه پایه 1

 خانم میکاییلی

ابتدایی دخترانه پایه 1

 خانم بنفشی

ابتدایی دخترانه پایه 2

 خانم تام

ابتدایی دخترانه پایه 2

 خانم عظیمی

ابتدایی دخترانه پایه 3

 خانم سمیه مطاع پور

ابتدایی دخترانه پایه 4

 خانم چیا مدرسی

ابتدایی دخترانه پایه 5

 خانم بیان حبیبی

ابتدایی دخترانه پایه 5

 خانم اسرین مرغوبی

ابتدایی دخترانه پایه 6

 خانم شەیما سامعی پور

متوسطه دوره اول

 پسرانه - هفتم

متوسطه دوره اول

 پسرانه - هشتم

متوسطه دوره اول

 پسرانه - نهم

متوسطه دوره اول

 دخترانه - ادبیات هفتم

متوسطه دوره اول

 دخترانه - عربی هفتم

متوسطه دوره اول

 دخترانه - ریاضی هفتم

متوسطه دوره اول

 دخترانه - علوم هفتم

متوسطه دوره اول

 دخترانه - ادبیات هشت 1

متوسطه دوره اول

 دخترانه - عربی هشت 1

متوسطه دوره اول

 دخترانه - ریاضی هشت 1

متوسطه دوره اول

 دخترانه - علوم هشت 1

متوسطه دوره اول

 دخترانه - ادبیات هشت 2

متوسطه دوره اول

 دخترانه - عربی هشت 2

متوسطه دوره اول

 دخترانه - ریاضی هشت 2

متوسطه دوره اول

 دخترانه - علوم هشت 2

متوسطه دوره اول

 دخترانه - ادبیات نهم

متوسطه دوره اول

 دخترانه - عربی نهم

متوسطه دوره اول

 دخترانه - ریاضی نهم

متوسطه دوره اول

 دخترانه - علوم نهم

متوسطه دوره دوم

 کلاس دوازدهم ریاضی

متوسطه دوره دوم

 کلاس دوازدهم تجربی

متوسطه دوره دوم

 کلاس دوازدهم انسانی

متوسطه دوره دوم

 کلاس یازدهم انسانی

متوسطه دوره دوم

 کلاس یازدهم تجربی

متوسطه دوره دوم

 کلاس دهم انسانی

متوسطه دوره دوم

 کلاس دهم تجربی

کلاس زبان

 خانم زندی

ابتدایی پسرانه

 مشاور

ابتدایی دخترانه

 مشاور

طراحی دوخت

 نوشین باقری

کلاس آنلاین

 محمد سیدی

کلاس آنلاین

 عادل صلواتی